Statut

Stowarzyszenia „Kresy – Pamięć i Przyszłość

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Kresy – Pamięć i Przyszłość” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane propagowaniem wiedzy o historii i kulturze narodów, poszukiwaniem śladów własnej tożsamości oraz kształtowaniem postaw dialogu i tolerancji między społeczeństwami.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Chełm, woj. lubelskie.

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym celu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie może używać własnych emblematów, znaków i pieczęci wyróżniających je wśród innych organizacji.

§ 8

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków.

 2. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 3. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna, nie będąc jednak działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna zmierzająca do kreowania wrażliwości i świadomości historycznej jako moralnego zobowiązania każdego Polaka,

 2. upowszechnianie edukacji historycznej z uwzględnieniem wielokulturowości społeczeństw i inicjowanie porozumienia między wyznaniami, narodowościami i pokoleniami,

 3. otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej w kraju i ochrona pozostałości dóbr polskiej kultury i tradycji za granicą,

 4. zachowanie więzi z ludnością polską poza granicami kraju i dążenie do zapewnienia jej pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z prawem międzynarodowym,

 5. działalność dobroczynna i charytatywna oraz pomoc społeczna,

 6. promocja i organizacja wolontariatu,

 7. działanie na rzecz integracji europejskiej, nawiązywanie kontaktów, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej,

 8. wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,

 9. propagowanie krajoznawstwa i turystyki edukacyjnej,

 10. wspieranie kultury i sztuki,

 11. pomoc w organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

 12. wspieranie kultu religijnego.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pogłębianie wiadomości o wkładzie Polaków w dzieje kultury europejskiej poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, wycieczek krajoznawczych, spotkań z organizacjami polskimi działającymi na ziemiach kresowych i w ośrodkach emigracyjnych,

 2. dokumentowanie losów ludności polskiej na terenach kresowych,

 3. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej w kraju i za granicą,

 4. zasilanie polskich bibliotek na Kresach oraz w innych skupiskach ludności polskiej w polską literaturę, podręczniki i wydawnictwa,

 5. udzielanie pomocy w zakresie konserwacji zabytków polskości, w tym kaplic, kościołów i cmentarzy,

 6. propagowanie wkładu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w walce „o Naszą i Waszą wolność”,

 7. wspieranie finansowe artystów, twórców ludowych, pisarzy, poetów itp. zajmujących się tematyką kresową i sławiących czyny bojowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

 8. organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, debat dotyczących Kresów i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na tle wydarzeń historycznych,

 9. aktywne uczestniczenie w działalności oświatowej i wychowawczej młodzieży,

 10. upowszechnianie wiedzy historycznej wśród młodzieży poprzez organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz udział w zajęciach szkolnych w ramach wychowania patriotycznego i obywatelskiego,

 11. przeprowadzanie konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

 12. pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie pamiątek historycznych,

 13. współpracę z muzeami i izbami pamięci,

 14. organizowanie spotkań ze świadkami wydarzeń historycznych, wystaw i prezentacji tematycznych,

 15. wydawanie publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,

 16. organizowanie imprez kulturalnych,

 17. organizowanie pielgrzymek,

 18. nawiązywanie kontaktów z Polakami za granicą,

 19. organizowanie pomocy pozafinansowej Polakom żyjącym na Kresach,

 20. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,

 21. inicjowanie i prowadzenie innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. brać udział w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 4. aktywnie uczestniczyć w pracach, spotkaniach, zgromadzeniach, imprezach i innych przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,

 5. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

 2. czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,

 3. uiścić wpisowe i regularnie opłacać składki członkowskie,

 4. dbać o mienie Stowarzyszenia,

 5. propagować hasła i idee Stowarzyszenia dla pozyskiwania nowych członków i sympatyków,

 6. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa we wzajemnych stosunkach.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych
  w podpisanej deklaracji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna spoza członków zwyczajnych i wspierających szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy zwolniony jest z opłat członkowskich.

§ 17

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w zebraniach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych zadań.

 2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18

Utrata członkowstwa następuje przez:

 1. dobrowolną rezygnację pisemną z przynależności do Stowarzyszenia złożoną na ręce Zarządu,

 2. skreślenie przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich
  w przeciągu jednego roku,

 3. wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,

Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków

b. Zarząd

c. Komisja Rewizyjna

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 2. W przypadku kiedy któryś z wybranych członków władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji utraci zdolność sprawowania swojej funkcji, każdy organ władzy ma prawo dokooptować w to miejsce nowego członka, który na najbliższym Walnym Zgromadzeniu powinien uzyskać akceptację. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia stanowią inaczej.

§ 21

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

 2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebrania mogą być:

a. zwyczajne

b. nadzwyczajne

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

 2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

c. z własnej inicjatywy

d. na żądanie Komisji Rewizyjnej

e. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

 2. podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 3. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

 4. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

 7. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z rocznej działalności Stowarzyszenia,

 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 10. nadawanie godności członka honorowego,

 11. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 12. decydowanie o zbyciu majątku trwałego Stowarzyszenia,

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.

 2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie .

 3. Pozostałe funkcje ustalane są na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Zarząd może wybrać spośród swojego grona:

a. Wiceprezesa

b. Sekretarza

c. Skarbnika

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

 3. zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej
  i dotacji państwowych,

 4. sporządzanie sprawozdań z działalności,

 5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 6. zwoływanie Walnych Zebrań,

 7. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

 9. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

 10. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,

 11. ustalanie regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

 12. przygotowywanie wniosków wymagających uchwał Walnego Zebrania Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybieranym na Walnym Zebraniu Członków.

 2. Składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

 1. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 2. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 3. zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

2. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

3. mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa majątkowe i autorskie.

§ 30

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. wpisowe i składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki,

 3. środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,

 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

§ 31

 1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

§ 32

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 4. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§ 33

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego,

 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. umożliwianie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Sposób reprezentacji

§ 34

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism dotyczących majątku Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

19.05.2008

 

Brak możliwości komentowania.