Stowarzyszenie “Kresy-Pamięć i Przyszłość“

 

Sto­wa­rzy­sze­nie “Kresy-Pamięć i Przy­szłość“
roz­po­częło swoją dzia­łal­ność w 2007 roku.

W dniu 12 marca 2009 roku w Sądzie Rejo­no­wym w Lubli­nie Stowarzyszenie“Kresy-Pamięć i Przy­szłość” zostało wpi­sane do Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod pozy­cją 0000307441.  Od tego dnia posiada sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego. Sto­wa­rzy­sze­nie “Kresy-Pamięć i Przy­szłość” ma na swoim kon­cie duży doro­bek pracy zwią­za­nej ze statutem.

 

podhorce

 

 

Komentarze są wyłączone.